Viktigt med säker eternithantering

Ett material som länge har använts på grund av sin stora tålighet är eternit. När man arbetar med eternit i samband med exempelvis en renovering krävs dock att man har rätt typ av eternithantering för att riskerna med eterniten ska bli så små som möjligt.

Läs mer om eternithantering här.

Få hjälp med eternit i Stockholm.

eternithantering stockholm

Eternithantering med rätt utrustning och avfallshantering

Eternit, i till exempel plattor till fasader och tak, har tillbaka i tiden varit populärt. Numera är material som innehåller asbest inte tillåtet vid nyproduktion på grund av de risker som finns när materialen bryts. Eternit är alltså delvis tillverkat av asbest och när eterniten går sönder sprids asbestfibrer med luften som kan vara skadliga att andas ned in i lungorna. När man renoverar och tar ned material som är gjort på eternit krävs därför rätt typ av eternithantering för att riskerna ska minimeras.

När eternitplattor eller annat av eternit hanteras och tas ned ska man först och främst ha rätt typ av utrustning med skyddskläder, handskar och skyddsmask. Sedan är en rekommendation från Arbetsmiljöverket även att sådant som tak- och fasadplattor blötläggs innan eternithanteringen påbörjas. På det viset sker eternithanteringen på ett säkrare vis och risken att asbestfibrerna sprids minskar.

Det avfall som uppstår under eternithanteringen ska också sedan tas om hand på rätt sätt. I samband med eternithanteringen ska resterna samlas upp i plastsäckar som märks med en särskild varningstext med bland annat ordet asbest. Därefter kan eterniten tas om hand av en avfallsanläggning.

Regler för eternithantering

Att eternithantering sker på rätt sätt, både med rätt utrustning och rätt omhändertagande av eterniten, är alltså avgörande för att man ska skydda sin hälsa. Som privatperson får man själv hantera eternit och annat som innehåller asbest, men för att hanteringen av exempelvis eternit ska gå rätt till finns det en del regler hos Arbetsmiljöverket som måste följas.